Zaštita od požara

Kao lice za sprovođenje mera zaštite od požara omogući ćemo Vam:

 • sprovođenje osnovne obuke radnika i proveru znanja iz oblasti Zaštita od požara
 • organizovanje redovnog servisa opreme za zaštitu od požara, u skladu sa propisima
 • blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapređenje zaštita od požara
 • vođenje i izradu kompletne dokumentacije iz ove oblasti u skladu sa Zakonom Zaštita od požara
 • prisustvo pri svakom inspekcijskom nadzoru u objektu.

kontakt vatrosafe

Požar je proces nekontrolisanog sagorevanja kojim se ugrožavaju život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životna sredina. Praćen je osloađanjem toplote i produkata sagorevanja koji mogu imati toksične osobine.Dim koji nastaje pri sagorevanju otežava kretanje i orijentaciju ljudi. Da bi došlo do gorenja potrebno je da su istovremeno pristutni: materijal koji može da gori – Gorivo, Toplota dovoljna da zapali gorivni materijal i vazduh odnosno prisustvo Kiseonika. Ukidanjem jednog od dva tri elemtna požar se gasi. Moderrnim metodama gašenja i upotrebom novih tehologija iu proizvodnji sredstava za gašenje požara danas se vrlo efikasno možemo boriti protiv požara koji predstavljaju veliku opasnost za stanovništvo i imovinu.

zaštita od požaraU cilju zaštite lica i imovine od požara a  na osnovu Zakona o Zaštiti od požara (“Sl.Glasnik RS”, br. 111/2009 i 20/2015 od 20.02.2015.) koji se primenjuje od 04.03.2015. godine, nalaže da su sva pavna lica i preduzetnici dužni da umaju:

 • PLAN ZAŠTITA OD POŽARA ukoliko rešenjem MUP-a budu razvrstani u I ili II kategoriju ugroženosti – član 27. Zakona Zaštita od požara (ZZP)
 • PRAVILA ZAŠTITA OD POŽARA (za III kategoriju-ostali) sa Planom evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara – član 28. ZZP
 • PROGRAM OSNOVNE OBUKE ZAŠTITA OD POŽARA i proveru znanja zaposlenih za koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a – član 53. ZZP
 • Da izvrše osnovnu obuku svakog novozaposlenog radnika u roku od 30 dana od stupanja na rad, i proveru znanja svih zaposlenih, najmanje jednom u tri godine – član  53. ZZP 
 • Da poseduju uredjaje, opremu i sredstva za gašenje požara – član 42 i 43. ZZP
 • Da za te poslove angažuju Pravno lice ili Preduzetnika sa ovlašćenjem MUP-a za obavljanje tih poslova, BEZ OBZIRA NA BROJ ZAPOSLENIH

Prema članu 24. i 25. Zakona o Zaštiti od požara, potrebno je da imenujete lice koje je stručno osposobljeno za sprovođenje zaštita od požara!

Klasifikacija požara se vrši na nekoliko načina: po fazama razvoja (na početne, razbuktale i faza živog žgarišta), po obimu požara (na mali, srednji, veliki i katastrofalni), po mestu nastanka (unutrašnji i spoljni požari) i prema vrsti gorive materije (po evropskoj klasifikaciji požarai se svrstavaju u pet klasa: A, B, C, D i F).

klase-pozara

Podela sredstava za gašenje može se izvršiti na više načina:

Prema agregatnom stanju: čvrsta (prah, pesak, zemlja), tečna (voda, pena) i gasovita (CO2, inertna sredstva);

Prema načinu dobijanja: prirodna (zemlja, pesak, voda) i industrijska (pena, prah, CO2, inertna sredstva, vodena para);

Prema načinu delovanja na gorivu materiju: sredstva koja ugušju požar (pena, CO2, prah, inertna sredstva, vodena magla i para, priručna sredstva kao što su prekrivači, pesak, zemlja), sredstva koja hlade (voda, pena) i sredstva koja deluju antikatalitički odnosno prekidaju lančane reakcije gorenja ( inertna sredstva, neke vrste praha i pojedine vrste pene);

Prome nameni dele se na sredstva za gašenje požara klase A, klase B, klase C, klase D, klase F i za gašenje uređaja i postrojenja pod naponom.

Mere zaštite od požara

Zakonom zaštite od požara predviđen je niz mera, postupaka i radnji koje treba preduzeti i sprovesti kako bi se sprečilo nastajanje požara i kako bi se njegove posledice svele na najmanju moguću meru na ljude i imovinu. Mere se predviđaju Glavnim projktom zaštite od požara koji se izrađuje prilikom rekonstrukcije ili izgradnje novog objekta i Pravilima zaštite od požara koja moraju imati sva pravna lica. Na osnovu glavnog projekta zaštite od požara proističu obaveze izrade planova evakuacije, izrade planova postupanja u vanrednim situacijama (požar, eksplozija, poplave…). Vrši se kategorizacija objekata, delatnosti i zemaljišta prema ugroženosti od požara u zavisnosti od tehnološkog procesa koji se u njima odvija.

Postoje sledeće kategorije:

prva kategorija – sa visokim rizikom od izbijanja požara

druga kategorija – sa povećanim rizikom od izbijanja požara

i treća kategorija – sa izvesnim rizikom od izbijanja požara

U zavisnosti od kategorije obavezno je da se organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i potreban broj stručno osposobljenih lica za sprovođenje zažtite od požara, stalna dežurstva i opremljena i obučena vatrogasna jedinica. Subjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu Plan zaštite od požara i za njega je obavezna saglasnost MUP-a. Korisnici poslovnih, industrijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža, objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i skupština zgrade u stambenim objektima donose Pravila od zaštite od požara.

protiv pozarni aparatProtivpožarni aparat je uređaj koji sadrži sredstvo za gašenje koje se pod pritiskom izbacuje iz boce aparata. Izbacivanje sredstva za gašenje u obliku mlaza određenog dometa, vrši se pomoću pritiska gasa u samoj boci što zavisi od vrste odnosno konstrukcije aparata. Pomoću protivpožarnog aparata se gase ili kontrolišu mali početni požari. Nije namenjen za nekontrolisane požare koji mogu da ugroze korisnika aparata i zahtevaju stručno delovanje vatrogasaca.

Protiv požarni aparat sa stalnim pritiskom je vrlo jednostavan i odmah spreman za upotrebu, što može biti veoma odlučujuće u trenutku nastanka požara i opšte panike koju on prouzrokuje kod ljudi. Njihova ispravnost se može utvrditi vizuelnim putem, odnosno ako je kazaljka manometra na ventilu u zelenoj zoni, aparat je ispravan.