Procena rizika

Akt o proceni rizika

Ko mora da ima akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizika mora da uradi svaka firma bez obzira na delatnost ili broj zaposlenih!

„Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu” član 4.

Stav 1 tačka 14 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni Glasnik RS”, broj 101/05).

Donošenje Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini je obaveza svakog poslodavca, bez obzira na delatnost, broj radnih mesta ili broj zaposlenih u njemu. Akt o proceni rizika se izrađuje u skladu sa Zakonom i Pravilnicima i specifičan je za svako privredno društvo.

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Poslodavac koji ima preko deset zaposlenih je, kada donosi Akt o proceni rizika, u obavezi je da donese i opšti akt kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti u oblasti Bezbednost i zdravlje na radu. Taj opšti akt je Pravilnik o Bezbednosti i zdravlju na radu.

Poslodavac koji ima do deset zaposlenih, problematiku Bezbednosti i zdravlja na radu reguliše Ugovorom o radu i izradom određenih aneksa Ugovora o radu, ali takođe MORA doneti Akt o proceni rizika.

kontakt vatrosafe

Uputstvo za Bezbedan i zdrav rad je dokumenat kojim se dodatno određuju:

 • Opšte odredbe za smanjenje rizika pri svakodnevnim aktivnostima;
 • Reagovanje u vanrednim situacijama;
 • Pružanje prve pomoći;
 • Uputstva sa rad sa mašinama, i drugim sredstvima za rad

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 

Ovaj dokumenat je propisalo Ministarstvo za Rad i socijalnu politiku, i njime se propisuje način vođenja evidencija u oblasti Bezbednost i Zdravlje na radu.
Pravilnik se sastoji iz dva dela:

 • Uputstvo za vođenje evidencije preko obrazaca za komunikaciju privrednog subjekta sa institucijama uključenim u proces Bezbedost i zdravlje na radu: inspekcijom rada, medicinom rada, MUP-om i dr;
 • 14 obrazaca koji pokrivaju problematiku Bezbednost i zdravlje na radu u privrednim subjektima. Najvažnji od njih je Obrazac broj 6, koga potpisuju svi zaposleni, kao dokaz svoje osposobljenosti za vršenje Bezbednog i zdravog rada, na svojim radnim mestima i bez koga ne bi smeli da počnu sa obavljanjem rada na svom radnom mestu.

ISPITIVANJE I MERENJE USLOVA RADNE OKOLINE I OPREME

MIKROKLIMAuredjaj-elektro-merenje
 • temperatura vazduha
 • brzina strujanja vazduha
 • relativna vlažnost vazduha
 
OSVETLJENJE
BUKA
VIBRACIJE

ELEKTRO MERENJA
 • merenje otpora gromobranske instalacije
 • merenje otpora elektro instalacije
 • merenje statičkog elektriciteta
 • kontrola uredjaja u EX zaštiti